Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Majatalo Puukarin Pysäkki                                           
Y-tunnus: 2964688-4
Kajaanintie 844, 75700 Valtimo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anni Korhonen
+358 50 344 3824
majatalo@puukarinpysakki.fi

3. Rekisterin nimi
Majatalo Puukarin Pysäkki/ Asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteen täytäntöönpanoon, rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

5. Kuka tietoja käsittelee?
Tietoja käsittelevät Majatalo Puukarin Pysäkin työntekijät, joiden työtehtävien vuoksi tietojen käsittely on tarpeellista. Myös Koodiviidakko, Google ja Microsoft luetaan henkilötietojen käsittelijöiksi, sillä rekisterin tietoja säilytetään niiden hallinnoimilla palvelimilla tai pilvipalvelussa. Henkilötietoja käsitellään tilausten, varausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, tiedottamisen, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Oikeutetun edun arvioinnissa on huomioitu, että tietojen kerääminen ja käsittely on tarkoituksenmukaista sekä rekisterinpitäjän että rekisteröidyn näkökulmasta. Rekisteröidyt ovat antaneet luvan käyttää yhteistietojaan esim. asiakkaalle kohdistettuun henkilökohtaiseen markkinointiin.

6. Ulkoistaminen
Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa siinä määrin kuin se on välttämätöntä tämän tietosuoja-asetuksen tai asiakassuhteen velvoitteiden toteuttamiseksi (maksupalvelun tarjoaja, järjestelmän ylläpitäjä).

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden välisissä sopimuksissa huomioidaan EU:n tietosuojaasetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

7. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää tietoja rekisterinpitäjän asiakkaista. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Asiakasrekisteriin tallennetaan henkilön nimi, asema, yritys, osoite, puhelin, sähköpostiosoite sekä tieto siitä, onko henkilö antanut luvan suoramarkkinointiin.

8.  Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä (esim. messut, myyntitapahtumat, sosiaalinen media). Lisäksi tietoja voidaan kerätä julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten tai järjestöjen www-sivustoilta.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan siirtää säilytettäväksi Googlen ja Microsoftin palveluihin, jotka ovat tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisia.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan säilyttää EU:n ulkopuolella Googlen ja Microsoftin pilvipalveluissa. Myös Google Analytics -evästeistä kerätyt tiedot tallentuvat EU:n ulkopuolelle. Tietojen siirto voidaan toteuttaa lainmukaisesti, kun Euroopan komissio on päättänyt, että siirron kohdemaassa on varmistettu riittävä tietojen taso (tietosuoja-asetuksen 45 artikla).

Google ja Microsoft kuuluvat Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield – ohjelmaan ja ovat
näin ollen sitoutuneet noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

Rekisteriseloste 18.5.2020